mbox 0.6 BETA build 0010
Distancia 1=7
Distancia 2= 185
Distancia 3= 390

exchange avec tous